------------------------ Over kinesitherapie ------------------------


Grove en fijne motoriek - psychomotoriek kan kinderen helpen met motorische moeilijkheden zoals springen, huppelen, balvaardigheid, fietsen,… Tijdens de therapie worden de motorische vaardigheden die voor het kind nog moeilijk zijn, aangeleerd of verder geautomatiseerd. Wanneer de bewegingen van armen, handen en vingers niet soepel en niet goed op elkaar afgestemd zijn, kan dit tijdens de psychomotorische behandeling gestimuleerd worden aan de hand van speelse oefeningen.

Schrijfmotoriek - bij schrijfmotorische problemen wordt gestart met het aanleren van een goede schrijfhouding en pengreep. Vervolgens worden aan de hand van specifieke schrijfpatronen de schrijfbewegingen geoefend. Het betreft de armbeweging, de hand- en polsbeweging en de vingerbeweging. Bij het handschrift zelf wordt er onder andere gewerkt aan een duidelijke lettervorming en correcte letterverbinding.

Neuromotoriek - specifieke kine bij kinderen met een vertraagde neuromotorische ontwikkeling, al dan niet geassocieerd met een hersenletsel. Tijdens de behandeling zal in de eerste plaats de spierspanning genormaliseerd worden. Vervolgens zal het kind met de hulp van de kinesitherapeute leren om de juiste houding beter aan te voelen en adequatere bewegingspatronen uit te voeren. Door herhaling van deze patronen krijgt hij de mogelijkheid om een betere controle te verwerven over zijn motoriek. De specifieke noden van elk kind worden individueel bekeken. Zo zal er ook advies gegeven worden naar het voorkomen van orthopedische problemen (zoals contacturen e.d.), een juiste zithouding, het zoeken naar gepaste middelen om zich te kunnen verplaatsen, zich zelfstandig kunnen aan- en uitkleden,…

Kinderen met leerproblemen vinden het soms moeilijk om verschillen in richting of details op te merken en kunnen daardoor soms niet goed het onderscheid maken tussen verschillende letters. De psychomotorische behandeling kan hierbij ondersteunend zijn om het juist leren te herkennen en lezen van letters te verbeteren. Bij rekenen en meetkunde is het dan weer belangrijk om voldoende ruimtelijk inzicht te hebben. Sommige kinderen hebben problemen om zich te oriënteren in de ruimte en beheersen de ruimtelijke begrippen onvoldoende. Het spelen met bouwdozen (namaken van plannen met lego, k’nex, meccano en puzzels) leidt tot frustraties. Door het volgen van psychomotorische therapie kunnen ze op ruimtelijk vlak meer inzicht verwerven om zo het wiskundig inzicht te verbeteren. In combinatie met logopedische rekentherapie worden goede resultaten bereikt.

Sommige kleuters zijn op het einde van de derde kleuterklas niet rijp om naar het eerste leerjaar te gaan. Ze zijn nog erg speels en vlug afgeleid. Het is heel moeilijk voor hen om zelfstandig een knutselwerk af te maken, iets te bouwen met blokken of een puzzel te maken. Binnen de psychomotorische therapie kan er getracht worden om deze basistekorten weg te werken.

Hoofd rechthouden, omrollen, zitten, zich rechttrekken en lopen zijn stuk voor stuk motorische mijlpalen die een kind van baby tot peuter doorloopt. Bij sommige kinderen merken we dat deze mijlpalen op een later tijdstip of op een andere manier ontwikkelen. Tijdens de kinesitherapeutische behandeling zal getracht worden om de normale ontwikkeling zoveel mogelijk te stimuleren door specifieke oefeningen. Er wordt nauw samengewerkt met de ouders zodat de aangereikte oefeningen ook in de thuissituatie kunnen worden toegepast.

Enkele beelden

Kinesitherapie Babbelut Kinesitherapie Babbelut Kinesitherapie Babbelut Kinesitherapie Babbelut Kinesitherapie Babbelut Kinesitherapie Babbelut