------------------------ Over logopedie ------------------------

Logopedie is een paramedisch beroep in de gezondheidszorg en in het onderwijs. Logopedie houdt zich bezig met de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor. Het woord 'logopedie' is samengesteld uit de Griekse woorden 'logos' en 'paidein'. 'Logos' staat voor gesproken woord en 'paidein' voor opvoeden. Logopedie betekent dus 'opvoeden tot het gesproken woord'. Vroeger gebruikte men hiervoor wel eens de term 'spraakleraar'.

Logopedie heeft inmiddels een hele ontwikkeling doorgemaakt. Logopedie houdt ook in: hulpverlening bij stoornissen en beperkingen in de communicatie. Communicatie is meer dan praten alleen. Communicatie omvat vele uitingsvormen, waaronder taal, lezen en schrijven, gebaren, spraakafzien en ondersteunde communicatiesystemen.

Meer dan ooit leven wij in een communicatiemaatschappij. Goede communicatieve vaardigheden en een normale taalontwikkeling zijn belangrijk voor de overdracht van informatie, kennis en gevoelens. Dankzij communicatie en taal is het mogelijk om met anderen samen te leven. Bovendien is taal een belangrijke voorwaarde om goed te leren lezen, schrijven en rekenen. Communicatie- en taalstoornissen hebben bijgevolg een negatieve invloed op ons sociaal en emotioneel leven. Logopedie richt zich op de hulpverlening bij communicatiestoornissen en vervult daarom een duidelijke maatschappelijke rol.Tarieven ----------------------------------------------------------------------------------
Prestatie Honorarium Tegemoetkoming Remgeld
Bilan (voor onderzoek) per sessie van 30 min. € 31,13 € 23,63 € 5,50
Evolutiebilan € 44,47 € 33,47 € 11,00
Therapiesessie van 30 min. € 22,88 € 17,48 € 5,50
Therapiesessie van 60 min. € 45,77 € 34,77 € 11,00

Daar de praktijk geconventioneerd is, zijn de prijzen vastgesteld door het RIZIV. Bij een goedkeuring van de mutualiteit krijgt u van onderstaande bedragen steeds 75% terugbetaald. Om via het RIZIV een tussenkomst te bekomen bij behandeling door een zelfstandige logopediste moet er steeds een aanvraag tot behandeling ingediend worden bij de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Volgend procedure is dan noodzakelijk:

Eerst worden enkele tests afgenomen waarbij wordt nagegaan waar de problemen zich situeren en hoe ernstig deze zijn. Aan de hand van deze gegevens wordt een verslag opgemaakt (= aanvangsbilan). Er is eveneens een voorschrift van een revalidatiearts nodig. In geval van taalproblemen is ook een audiogram en een IQ-test nodig. Als alle papieren in orde zijn, sturen wij alles door naar uw ziekenfonds waar wordt beslist of u in aanmerking komt voor deze terugbetaling. Als dit wordt goedgekeurd, is dit geldig voor twee jaar.

Na één jaar moet een nieuw bilan (= evolutiebilan) worden opgemaakt, maar is een consultatie bij de huisarts voldoende. Bij articulatieproblemen is deze procedure anders, maar is afhankelijk van ziekenfonds tot ziekenfonds. Dat kunnen we dan samen eens bekijken specifiek voor uw ziekenfonds. Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de honoraria. Deze kunnen jaarlijks wijzigen (laatste wijziging dateert van 01/04/2017).